Công cụ lập kế hoạch tiết kiệm ứng dụng lãi suất kép

Ứng dụng lãi suất kép để xây dựng kế hoạch tiết kiệm dựa trên mục tiêu và số năm tích lũy một cách chính xác với công cụ lập kế hoạch tiết kiệm trên 1homez hoàn toàn miễn phí.

Bước 1: Mục tiêu tiết kiệm

Số tiền tiết kiệm cuối cùng mong muốn.

(VNĐ) Mời bạn nhập số tiền mong muốn

Bước 2: Khoản đầu tư ban đầu

Khoản tiền đầu tư lúc ban đầu bạn có.

(VNĐ) Mời bạn nhập số tiền ban đầu

Bước 3: Khoảng thời gian ước tính

Khoảng thời gian, tính bằng năm, mà bạn dự định tiết kiệm.

Mời bạn nhập thời gian mong muốn

Bước 4: Lãi suất

Lãi suất ước tính theo kỳ hạn gửi của bạn.

Mời bạn nhập lãi suất mong muốn

Bước 5: Kỳ hạn

Kỳ hạn nhận lãi tiền gửi của bạn..

Để đạt được 100,000 (VNĐ) sau 10 năm với vốn đầu tư ban đầu 1,000 (VNĐ) và mức lãi suất kỳ vọng 10 (%/năm) thì bạn cần tiết kiệm 509 (VNĐ) mỗi tháng

Năm (Tổng 1 năm) Vốn ban đầu theo năm (VNĐ) (Bao gồm tiền lãi cộng dồn hàng năm) Tổng tiền tiết kiệm được (VNĐ) (Lãi suất kỳ vọng 10 % / Năm) Tổng tiền bổ sung (VNĐ) (Tổng số tiền bổ sung hàng tháng tính đến nay)
Năm 0 1,000 1,000 0