CÔNG CỤ TÍNH LÃI KÉP

Công cụ ứng dụng lãi suất kép để tính toán tiền gửi, lợi nhuận đầu tư thu được trong tương lai dựa trên kế hoạch tiết kiệm, đầu tư hàng tháng và lãi suất kỳ vọng hoàn toàn miễn phí trên 1homez.

Bước 1: Đầu tư ban đầu

Số tiền bạn có sẵn để đầu tư ban đầu.

(VNĐ) Mời bạn nhập số tiền gốc cần gửi

Bước 2: Khoản đóng góp

Số tiền bạn định thêm vào tiền gốc hàng tháng.

(VNĐ) Mời bạn nhập số tiền gửi thêm

Khoảng thời gian, tính bằng năm, mà bạn dự định tiết kiệm.

Mời bạn nhập thời gian cần gửi

Bước 3: Lãi suất

Lãi suất ước tính theo kỳ hạn gửi của bạn.

Mời bạn nhập lãi suất mong muốn

Bước 4: Kỳ hạn

Kỳ hạn nhận lãi tiền gửi của bạn..

Kết quả trong năm bạn sẽ có (VNĐ)

Năm (Tổng 10 năm) Tiền gốc (VNĐ) (Tiền đóng góp luỹ kế hàng năm) Giá trị tương lai (VNĐ) (Lãi suất kỳ vọng 10 % / Năm)